De inhoud van deze site is opgesteld met de grootst mogelijke zorg en aandacht. Dit is gebeurd met onder meer de hulp van artsen, seksuologen en pati√ęnten, of basis van eigen onderzoek en dat van derden. Bij dit voor velen moeilijke, zeer persoonlijke onderwerp willen we niemand aanstoot geven, maar het tegelijkertijd wel onder de aandacht brengen met concrete, praktische kennis en ervaringen. We promoten niet meer of minder intimiteit of seksualiteit, noch doen aanbevelingen voor bepaalde handelingen of gedragingen die daarbij kunnen horen. Wel is onze informatie gericht op de hoogst mogelijke individuele en gezamenlijke kwaliteit van leven naar ieders persoonlijke voorkeuren, van welk(e) geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd enz. dan ook.

Aansprakelijkheid

NFK,¬†de Nederlandse Federatie van Kankerpati√ęntenorganisaties, heeft de inhoud van de website www.kankerenseks.nl met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. We kunnen echter niet instaan voor de relevantie, betrouwbaarheid en juistheid van de inhoud van de informatie op deze website. Een groot deel ervan, waaronder medisch inhoudelijke zaken, informatie over zorgverleners, meningen van pati√ęnten en specialisten op diverse vakgebieden enz. zijn afkomstig van derden.

NFK adviseert u eventuele adviezen op de website altijd eerst met uw eigen behandelend arts af te stemmen, alvorens daaraan gevolg te geven.

NFK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid daarvan.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooirecht, databankenrecht en merkenrecht) van de website, inclusief de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, en overige materialen berusten bij NFK.

Met schriftelijke voorafgaande toestemming van NFK is het toegestaan (de intellectuele eigendomsrechten in) deze website (of onderdeel daarvan) te kopi√ęren, verspreiden, wijzigen, of op welke wijze dan ook in een ander document of in ander materiaal te verwerken of op een andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (een pagina op) deze website is de voorafgaande schriftelijke toestemming van NFK nodig. Deze toestemming wordt meestal gegeven, tenzij NFK van mening is dat de inhoud, uitstraling of de reputatie van de website waarop de hyperlink is opgenomen, de reputatie van de website of NFK schaadt.

Informatie van derden

De website kan informatie bevatten waarin verwijzingen zijn opgenomen naar websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). NFK heeft geen zeggenschap over deze informatie en de bijbehorende websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of de toegang hiervan.

Wijzigingen

NFK kan deze disclaimer aanpassen. We adviseren daarom deze disclaimer regelmatig te bekijken.

Geschillen

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

 Utrecht, juni 2017